Spravujeme tieto cintoríny:

 

Výruby suchých stromov
Prevádzkovateľ pohrebiska sa v zimných mesiacoch okrem pravidelnej údržby pohrebiska, posypu komunikácií, odhŕňaniu snehu, upratovaniu, zberu odpadu a pod. venuje aj výrubu suchých stromov a orezu konárov. Pre výruby nastal najvhodnejší čas, kedy je výrazne menej návštevníkov cintorína a vegetácia oddychuje. Dôležité je, že odstránením suchých stromov sa eliminuje nebezpečenstvo pádu stromov a tým aj ohrozenie života, zdravia a majetku majiteľov hrobiek aj návštevníkov cintorína.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

17.1.2017

 

späť