Spravujeme tieto cintoríny:

 

Likvidácia následkov veternej kalamity

Piatková veterná kalamita 17. júna 2016 spôsobila polámanie množstva konárov a nenapraviteľné poškodenie niekoľkých stromov v objekte Verejného cintorína. Našťastie však konáre padali tak, že nepoškodili hroby. Iba v jednom prípade padajúci strom zvalil pomník z hrobu, ale inak ho nepoškodil. Pracovníci upratovacieho servisu prevádzkovateľa pohrebiska v priebehu doobedia zlikvidovali následky smršte a mohli sa venovať čisteniu komunikácií od peľu. Strata času pri likvidácii následkov veternej smršte sa odrazí na meškaní pri kosení cintorína. Skúsení kosci však tento sklz určite dobehnú.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

21.6.2016

späť