Spravujeme tieto cintoríny:

 

Likvidácia dažďových mlák v kolumbáriu

Prevádzkovateľ pohrebiska na žiadosť podnájomcov operatívne rieši vzniknuté problémy. Jedným z nich boli aj mláky po daždi na dlažbe kolumbária. Niektorí podnájomcovia sa vyjadrili, že pred kolumbáriami stála voda a trocha ich obmedzovala v prístupe k okienkam. Prevádzkovateľ pohrebiska vyskúšal možnosť likvidácie dažďových mlák zhotovením vsakovacích jám na miestach, výskytu mlák a na ich najhlbšom mieste. Voda z mlák okamžite vsakuje do trativodov a podnájomcovia majú radosť z bezbariérového prístupu k okienkam kolumbária.

späť