Spravujeme tieto cintoríny:

 

Pracovná porada so zástupcami veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku

Prevádzkovateľ pohrebiska privítal vzácnu návštevu z veľvyslanectva Ruskej federácie. Veľvyslanectvo RF obdržalo sťažnosť istého nemenovaného občana mesta Košice, ktorý sa v dopise sťažoval na nedostatočnú údržbu vojnových hrobov vojakov sovietskej armády z II. svetovej vojny. Zástupcovia veľvyslanectva RF vyjadrili svoje počudovanie nad sťažnosťou, lebo pri ich poslednej návšteve pred dvoma mesiacmi v novembri 2015 bolo všetko v poriadku. Miestnym šetrením bolo zistené, že sťažnosť je tendenčná a motivovaná zlými pohnútkami. Fotografia, ktorá bola priložená k sťažnosti bola tendenčne upravená sťažovateľ neoprávnene a zámerne manipuloval s pomníkom. Vzhľadom na skutočný stav pamätníka bolo zrejmé, že ide o zlomyseľné jednanie zo strany sťažovateľa, čo môže byť podnetom pre orgány činné v trestnom konaní.
Po komisionálnej obhliadke pamätníka v teréne nasledovala práca s archívnymi materiálmi v kancelárii prevádzkovateľa pohrebiska. S pomocou ruských hostí sa podarilo identifikovať meno, ktoré bude vytesané na pomníku, ktorý z neznámych príčin chýba na jednom z hrobov.  Ide o meno partizánskeho poručíka Sameluk Matej Midvala, ktorý zomrel v bojoch v meste Poprad a v evidencii prevádzkovateľa pohrebiska sa nachádza pod evidenčným číslom 1743.

 

Dobrou správou je, že sa prevádzkovateľovi pohrebiska minulý rok konečne podarilo vypátrať kameňolom, z ktorého sa ťažil kameň, ktorý bol použitý pri výrobe pomníkov jednotlivých hrobov, v ktorých sú pochovaní dôstojníci SA. Zlou správou bolo, že vypátranie pôvodu kameňa bolo sťažené nepriaznivou skutočnosťou, že kameňolom je už vyše dvoch desiatok rokov zatvorený a ťažba sa v ňom zastavila. Tento kameň sa preto už nenachádza na slovenskom trhu a bolo mimoriadne ťažko zistiť jeho pôvod. Súčasný majiteľom kameňolomu bol veľmi ústretový a aj napriek zastavenej ťažbe našiel vhodný kus na opracovanie. Pomník je už vo výrobe a je len otázkou času, kedy zaplní prázdne miesto na hrobe. V ďalšej časti pracovného stretnutia sa hľadali archívne záznamy o ruských vojakov padlých v I. svetovej vojne a porovnávali sa so záznamami, ktoré sú na veľvyslanectve RF. Evidencia vojenských hrobov z I. sv. vojny je v maďarčine a preto sa museli niektoré časti a značky prekladať do spoločnej reči našich hostí. Pre ilustráciu, jedno z mnohých hľadaných mien bolo aj meno Sergeja Andrejanova zo 135. ruského cárskeho pešieho pluku.

 

Zástupcovia veľvyslanectva RF vyjadrili veľkú spokojnosť so stavom a údržbou pamätníka ako aj s prácou prevádzkovateľa pohrebiska na archivácii záznamov o vojenských hroboch a poďakovali sa prevádzkovateľovi pohrebiska za jeho súčinnosť. V neposlednom rade ocenili aj prehľadné informácie na webovej stránke prevádzkovateľa pohrebiska, na ktorej pravidelne uverejňuje rozličné informácie v aktualitách o svojej činnosti vrátane pravidelnej údržby vojnových hrobov. Vyjadrili sa, že túto stránku pravidelne monitorujú a z nej sa dokážu aktuálne a ihneď informovať aj o stave vojnových pamätníkov. V blízkej budúcnosti sa spolupráca bude ďalej rozširovať, nakoľko ruská strana chce vo svojich archívoch vypátrať a do zoznamov doplniť mená teraz neznámych bojovníkov pochovaných na košickom cintoríne.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť